Léčebné terapie

Bobath koncept:

Základem Bobath konceptu je neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových, kteří koncept vytvořili a zároveň založili Bobath centrum v Londýně, kde se ročně léčí stovky pacientů z celého světa především s dětskou mozkovou obrnou, ale i s ostatními neurologickými problémy.
Navštěvují ho i dospělí pacienti, nejčastěji po cévních mozkových příhodách. Bobath centrum rovněž organizuje vzdělávací kursy pro odborníky.Bobathovi pohlížejí na dětskou mozkovou obrnu jako na neprogresivní onemocnění, které vzniklo na základě poškození nezralého dětského mozku. Tento poškozený mozek se nadále vyvíjí a nese s sebou četnou řadu příznaků. Je to především porušený vývoj dítěte v jednom nebo více vývojových aspektech a také porušený tonus a porucha koordinace pohybu.Dle kvality posturálního tonu vytvořili Bobathovi klasifikaci dětské mozkové obrny, která má sloužit především ke snadnější komunikaci mezi terapeuty a k určité orientaci ve výběru vhodných léčebných technik. (Informace použity ze stránek České asociace dětských bobath terapeutů – http://www.cadbt.cz/)

Krainosakrální terapie:

Kraniosakrální terapie je velmi jemná technika přikládání rukou, která pomáhá odhalovat a napravovat nevyváženosti kraniosakrálního systému, které mohou být příčinou smyslových, motorických či neurologických dysfunkcí. Kraniosakrální systém je složen z membrán a cerebrospinální tekutiny, která obklopuje a chrání mozek a míchu. Tento systém se táhne od lebečních kostí, tváře a úst – jež vytvářejí kranium – až k oblasti sakrum, nebo k oblasti kostrče. Choulostivá ruční terapie aplikovaná na kraniosakrální systém zlepšuje přirozené tělesné léčebné procesy a ukázala se být efektivním způsobem léčby širokého spektra zdravotních obtíží souvisejících s neurologickou dysfunkcí. Mezi takové stavy patří bolesti hlavy a krku, bolesti zad, chronická únava, oční problémy, těžkosti s koordinací pohybu, endogenní deprese, hyperaktivita, poruchy soustředěnosti, poruchy centrálního nervového systému a mnoho dalších. Čtyřdenní seminář kraniosakrální terapie (CranioSacral Therapy I – používá se zkratka CST) je navržen tak, aby vás naučil podrobnosti o anatomii a fyziologii kraniosakrálního systému a jeho spojitosti se zdravím a nemocemi. Výuka je rozdělena na lekce, názorné ukázky a praktiky přikládání rukou. Vaše výuková činnost bude zahrnovat pohmat a jeho potenciální rozsah jako hodnotící a terapeutický proces; techniky uvolnění obličeje a jemných tkání; tlakově statický model vysvětlující mechanismus kraniosakrálního systému. Praktické lekce se zaměřují na rozvoj citově hmatových dovedností potřebných k odhalování nejjemnějších podnětů v těle. Metoda „učení se na základě objevování“, kterou aplikuje Upledger Institute, následovaná diskusí všech přítomných ohledně aktuálních zjištění a závěrů, vám umožní získat lepší povědomí o dotekových informacích, které vnímáte při vyšetření prováděném na základě pohmatu. Ke konci kurzu byste měli být schopni, pomocí protokolu stávajícího z 10ti kroků pro vyhodnocování a péči o celé tělo, lokalizovat závačné překážky a nevyváženosti kraniosakrálního systému.

Ergoterapie:

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí.Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. (Česká asociace ergoterapeutů, 2008)

Canisterapie:

Canisterapie klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních přičemž působení na fyzické zdraví je druhotné a zahrnuje spíše složku motivace. Canisterapie se dá také definovat jako léčebný kontakt psa a člověka. Je prováděná formou skupinovou či individuální. Pes je výborným společníkem a také výchovným prostředkem pro klienta. Canisterapie přispívá také k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, zvyšuje motivaci podílet se na vlastním léčebném procesu, zlepšuje interakci klienta s ostatními klienty – ošetřovateli – rodiči atd.

Hipoterapie:

Hipoterapie je speciální forma fyzioterapie prostřednictvím koně. Je to jedna z nejpříjemnějších metod léčebné rehabilitace, která je určena pro rehabilitaci klientů s diagnózami: dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, centrální mozkové příhody, Downův syndrom, vadné držení těla, asthma Bronchiale, skoliózy, amputace končetin, senzomotorická postižení a další, které jsou spojeny s poruchami pohybového aparátu, koordinace a rovnováhy. Ale také jen lidé, kteří si často stěžují na bolest zad..Základní rozdíl mezi hipoterapií a sportovním ježděním je v tom, že při sportu ovládá jezdec koně, zatímco při hipoterapii ovládá kůň jezdce. V terapii je využíván krok zdravého koně, a vnímání pohybu jeho hřbetu. Hipoterapie se většinou provádí bez sedla, jen na nějakých podložkách, nebo s madlama. A to proto, aby byl co nejlepší kontakt jezdce a koně, čím lepší je kontakt, tím je účinější hipoterapie..Klienti můžou hipoterapii provádět, jak v sedě, tak i v leže, a dělat různé cviky.

KLIM-THERAPY:

Výjimečnost programu při léčbě dětské mozkové obrny (DMO) spočívá ve vzájemném propojení intenzivní nadstandardní individuální léčebné tělesné výchovy , účinků speciálního stabilizačního oblečku , klimkovického přírodního léčivého zdroje (jodobromové solanky) , a dalších podpůrných procedur. Trénink centrálního nervového systému , zajišťuje externí stabilizaci , normalizuje svalový tonus , upravuje tělovou strukturu k normálu zajišťuje dynamickou korekci , normalizuje (koriguje) stereotypy chůze , aktivizuje dotekové stimulace , ovlivňuje vestibulární systém , zlepšuje rovnováhu , zlepšuje koordinace , snižuje nekontrolovatelné poruchy pohybu , zlepšuje tělesné funkce a prostorové vnímaní , podporuje růst svalstva , podporuje rozvoj motorických schopností , pomáhá uvolňovat svalové kontraktury , pomáhá korigovat postavení kyčlí a zlepšovat jejich funkci.